Epoxy Conductive 104-106 โอห์ม ป้องกันไฟฟ้าสถิตระดับสูง

Conductive Epoxy floor 

ค่าความต้านทาน (surface resistance) อยู่ระหว่าง 10⁴ -10⁶  ohm เหมาะสำหรับ บริเวณที่ผลิตอุปกรณ์ที่ต้องควบคุมการเกิดไฟฟ้าสถิต ความจำเป็นระดับสูง พื้นที่เหล่านี้ หากไม่ควบคุมโดยการจัดทำระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ชิ้นงาน เกิดการระเบิด หรือ เกิดเพลิงไหม้ได้  ตัวอย่างพื้นที่ ที่ควรทำระบบ Conductive floor 

 

Visitors: 96,628