Epoxy Glitter

 

   Epoxy Glitter

    สำหรับงานตกแต่งภายใน เพื่อความเอกลักษณ์ดูสวยงาม เนื้อGlitter ส่องแสงระยิบระยับเป็นประกาย

สามารถทำความหนาได้ตั้งแต่ 2 มิลขึ้นไปขึ้นอยู่กับสภาพผิวพื้นคอนกรีตเดิม

    

Visitors: 102,322