Food Grade คืออะไร?

 

 Food Grade  

 หมายถึงวัสดุที่ใช้ในอุปกรณ์ กำหนดเกรดอาหารจะต้องไม่เป็นพิษและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค การให้เกรดอาหารมักเกิดขึ้นด้วยมือซึ่งมีการประเมินและจัดเรียงอาหาร เครื่องจักรยังใช้สำหรับอาหารเกรดและอาจเกี่ยวข้องกับการคัดแยกผลิตภัณฑ์ตามขนาดรูปร่างและคุณภาพ

Visitors: 55,448